Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share InternationalShare InternationalPojmovnik

Ezoterijski pojmovnik

 

Avatar - Duhovno biće koje ‘silazi’ kao odgovor na poziv i potrebe čovečanstva. Postoje ljudski, planetarni i kosmički Avatari. Ovi poslednji bi se mogli nazivati i “Božanskim utelovljenjima”. Njihova učenja, ispravno shvaćena i postepeno primenjivana od strane čovečanstva, predstavljaju sledeći korak unapred u njegovom evolutivnom razvoju.

Avatar sinteze - Veliko kosmičko Biće, koje utelotvoruje volju, ljubav, inteligenciju i još jednu energiju za koju, za sada, nemamo ime. Od 1940-tih On ove energije šalje u svet, preobražujući postepeno podeljenost u ujedinjenje.

Adžna centar -Energetski centar (čakra) između obrva. Upravljački centar ličnosti. Na fizičkom planu odgovara joj hipofiza.

Antakarana - Nevidljivi svetlosni kanal koji tvori most između fizičkog mozga i duše, koji se izgrađuje kroz meditaciju i služenje.

Anti-hrist - Energija voljnog aspekta Boga u svojoj involutivnoj fazi, koja uništava stare oblike i odnose, kao na primer krajem doba, pripremajući put za graditeljske sile Hristovog principa. Manifestovao se u rimskom dobu kroz cara Nerona i u savremenom dobu kroz Hitlera i šest njegovih saradniika.

Astralni plan - Plan osećanja, koja uključuju suprotnosti, kao što su nada i strah, sentimentalna ljubav i mržnja, sreća i patnja. Plan iluzije.

Astralno telo - osećajni nosilac osobe.

Ašram - Majstorova grupa. U duhovnoj hijerarhiji postoji 49 ašrama, sedam glavnih i 42 dopunska, na čelu svakog je po jedan majstor mudrosti.

Bog ( takođe Logos) - Veliko kosmičko Biće, koje daje dušu ovoj planeti, utelotvorujući sve zakone i energije kojima ovi zakoni upravljaju, koje tvori sve vidljivo i nevidljivo.

Buda - Poslednji Avatar doba Ovna. Prethodni Učitelj sveta, koji se manifestovao kroz princa Gautamu oko 500 godine pre Hrista. Utelovljenje mudrosti, On trenutno deluje kao ‘Božanski posrednik’ između Šambale i duhovne hijerarhije. Budisti svog sledećeg velikog učitelja očekuju pod imenom Maitreja.

Budi - Univerzalna duša ili um; viši razum; razumevanje uz ljubav; ljubav-mudrost. Energija ljubavi, onakva kakvom je doživljavaju Majstori.

Budička ravan - ravan božanske intuicije.

Večita mudrost - Drevna duhovna učenja koja utemeljuju sve religije sveta, kao i sva naučna, socijalna i kulturna dostignuća. U pisanoj reči prvi put postaju dostupna u kasnom 19. veku posredstvom Helene Petrovne Blavacke, a u ovom stoleću posredstvom Elis Bejli, Helene Rerih i Bendžamina Krema.

Veliki zaziv (invokacija) - Drevna formula, koju je hijerarhija prevela, da bi je čovačanstvo koristilo za zaziv energija koje će promeniti naš svet. Prevedena je na mnogo jezika, svakodnevno je koriste milioni ljudi.

Vibracija - Pokret energije. Sva energija vibrira na svojoj posebnoj učestalosti. Evolucioni proces teče povišenjem brzine vibracije kao posledicom prijema viših energija.

Vodolija - U astronomskom smislu doba Vodolije, koje upravo počinje, i koje će trajati otprilike 2350 godina. U ezoterijskom smislu odnosi se na Vodoliju, Doba Maitreje, i na duhovnu energiju Vodolije: energiju sinteze i bratstva.

Gospod sveta - videti Sanat Kumara.

Guru - duhovni učitelj.

Dan objave - Dan kada će Maitreja Sebe obznaniti svetu putem globalnog radio i TV premosa. Čak i oni koji ne budu gledali ili slušali moći će da čuju Njegove reči telepatski, na svom jeziku, a istovremeno će se dogoditi na stotine hiljada spontanih isceljenja svuda po svetu. Početak Maitrejine otvorene misije u svetu.

Deva - Anđeosko ili nebesko biće, koje pripada carstvu prirode, koje evoluira paralelno sa ljudskim, počevši od pod-ljudskih elementala do nad-ljudskih bića na nivou planetarnog Logosa. Oni su ‘delatni graditelji’, koji inteligentno rade sa supstancom, stvarajući sve oblike koje vidimo, uključujući tu i mentalna, emotivna i fizička tela čovečanstva.

Doba - Svetski ciklus, otprilike 2350 godina, određen odnosom zemlje, sunca i položajem zodijaka.

Duh - Onako kako ga koristi Maitreja - pojam koji označava potpuni zbir svih energija - životnih sila - koje oživljavaju i vitalizuju pojedinca. Takođe se koristi da u ezoteričnom smislu označi Monadu, koja se odražava u duši.

Duh mira ili ravnoteže - Kosmičko Biće koje pomaže delovanje Maitreje tako što Ga nadsenjuje Svojom energijom. Njegovo je delovanje blisko zakonu akcije i reakcije, usmereno ka preobražaju sadašnjih haotičnih uslova u suprotno stanje, u istoj meri.

Duhovna hijerarhija (Belo bratstvo, Društvo prosvetljenih umova) - Carstvo Božije, duhovno carstvo ili carstvo duša, sačinjeno od majsotra mudrosti i posvećenika svih stupena sa svrhom provođenja Božijeg plana. Planetarni centar ljubavi - mudrosti.

Duhovno - Kvalitet bilo koje aktivnosti, koja ljudsko biće vodi prema nekom obliku razvoja - fizičkom, emotivnom, intuitivnom, socijalnom - napretku u odnosu na sadašnje stanje.

Duša - (Ego, više Ja, unutrašnji vladalac, unutrašnji Hrist, sin uma, solarni anđeo) - Princip povezivanja između Boga i Njegovog obličja. Svim izražajima u obličju pruža svest, karakter i kvalitet.

Energija - Sa eteričkog gledišta, u čitavom manifestovanom svemiru ne postoji ništa osim energije. Energija vibrira na različitim učestalostima, a pojedine učestalosti određuju oblik, koji će energija uzeti. Na energiju se može delovati i njome upravljati korišćenjem misli.

Ezoterizam - Filozofija evolutivnog procesa u ljudskom i nižim carstvima prirode. Nauka vekovima akumulisane mudrosti. Predstavlja sistematično i opsežno sagledavanje energetske strukture univerzuma i čovekovog mesta u njemu. Opisuje sile i uticaje koji leže iza fenomenološkog sveta. Takođe označava proces osveštavanja ovih sila, i postepenog ovladavanja njima.

Eteričko telo - Energetska protivteža fizičkom telu, koje se sastoji od sedam glavnih centara (čakri) i 42 manja centra, mreže koja povezuje sve centre i beskonačno sićušnih puteva (nadija) koji utemeljuju svaki deo nervnog sistema. Blokade u eteričkom telu mogu rezultovati fizičkim bolestima.

Eteričke ravni - Četiri ravni materije finije od gasovito-fizičke. Za najveći broj ljudi, za sada, nevidljive.

Evolucija - Proces oduhovljavanja materije; povratak Izvoru. Odbacivanje velova iluzije i obmane, koje konačno vodi kosmičkoj svesti.

Zakon ponovnog rođenja - videti reinkarnacija.

Zakon uzroka i posledice (Zakon akcije i reakcije) - videti karma.

Zlo - Bilo šta, što se suprotstvlja evolutivnom razvoju.

Zraci - Sedam struja univerzalne božanske energije, od kojih je svaka izraz velikog života, i čije interakcije na svim pojmljivim učestanostima sačinjavaju sunčeve sisteme, galaksije i univerzume. Pokretanja ovih energija u spiralnim ciklusima svekoliko Biće vodi u manifestaciju i iz nje, bojeći ga i zasićujući posebnim kvalitetima i osobinama.

Iluzija - Zabluda na mentalnom planu. Koristeći um u iluziji, duša dobija izobličenu sliku fenomenološkog sveta.

Imam Mahdi - Prorok, čiji povratak očekuju neke islamske sekte, koji treba da dovrši delo koje je započeo Muhamed.

Inkarnacija - Manifestacija duše kao trostruke ličnosti, po zakonu ponovnog rođenja.

Involucija - Proces kojim duh silazi u materiju, svoju polarnu suprotnost.

Isus - Majstor mudrosti i učenik Hrista, Maitreje. Dozvolio je Hristu da kroz njega deluje tokom perioda između svog krštenja i raspeća. U vremenima koja su pred nama odigraće glavnu ulogu u inspirisanju i preusmeravanju čitavog polja hrišćanske religije.

Joga - Jedinstvo niže i više prirode. Takođe predstavlja različite oblike i tehnike kojima se postiže kontrola nad fizičkim, astralnim i mentalnim telom.

Karma - Istočnjačko ime za zakon uzroka i posledice. Osnovni zakon koji određuje naše postojanje u ovom sunčevom sistemu. Svaka misao koju imamo, delo koje činimo, stavlja u pokret jedan uzrok. Ovi uzroci imaju svoje posledice, koje obrazuju naše živote, dobrim ili lošim. Biblijskim rečima: “Kako ste sejali, tako ćete žnjeti.” Naučnim rečima: “Za svaku akciju postoji reakcija koja je jednaka po intenzitetu i suprotna po smeru.”

Kauzalno telo - Nosilac izražavanja duše na kauzalnoj ravni. Skladište u kome je pohranjena svest o nečijem stepenu evolutivnog razvoja.

Kauzalna ravan - Treća od četiri više mentalni ravni, na kojima boravi duša.

Krišna - Veliki avatar, koje se pojavio oko 3000 godina pre Hrista, i služio kao nosilac izražaja Gospoda Maitreje tokom doba Ovna. Krišna je otvorio vrata drugom posvećenju, time što je demonstrirao potrebu kontrole astralno/osećajne prirode. Hindusi očekuju novu inkarnaciju Krišne krajem Kali Juge, mračnog doba.

Ličnost - Trostruki nosilac duše na fizičkom planu; sastoji se od mentalnog, osećajnog (astralnog) i fizičko-eteričnog tela.

Logos - Bog. Kosmičko biće, koje daje dušu planeti (planetarni Logos), sunčevom sistemu (sunčevi Logos), galaksiji (galaktički Logos) i tako dalje do beskonačnosti.

Maitreja - Učitelj sveta za doba Vodolije, Hrist i glava duhovne hijerarhije naše planete. Majstor svih majstora.

Majstori mudrosti - Pojedinci koji su preduzeli peto posvećenje, prošavši kroz sva iskustva koja nudi život u svetu i koji su tokom tog procesa stekli potpunu vlast nad sobom i zakonima prirode. Čuvari Plana evolucije i svih energija koje ulaze na ovu planetu, i koje izazivaju ispunjenje Plana.

Manas - viši um.

Mantra - Formula ili sled reči ili glasova, koji, pravilno izgovoreni, zazivaju energiju.

Meditacija - Naučno sredstvo za uspostavljanje dodira sa svojom dušom i konačnog postizanja sve-jedinstva sa dušom. Takođe, proces otvorenosti duhovnoj impresiji, te na taj način i saradnji sa duhovnom hijerarhijom.

Mentalno telo - Nosilac ličnosti na mentalnim ravnima.

Mentalna ravan - Ravan uma, na kojoj se dešava mentalni proces.

Monada/Sopstvo - Čisti Duh, koji odražava trojstvo božanstva: (1) božansku volju ili moć (Otac); (2) ljubav - mudrost (Sin); (3) aktivnu inteligenciju (Sveti Duh). “Iskra Božija” prisutna u svakom ljudskom biću.

Nadsenjivanje - Dobrovoljni, kooperativni proces u kojem majstorova svest privremeno ulazi i deluje kroz fizičko, emotivno i mentalno telo učenika.

Nosilac - Oblik, koji višem biću omogućava izraz na nižim planovima. Fizičko, astralno i mentalno telo, na primer, na nižim planovima obrazuju nosioce duše.

Hijerarhija - videti duhovna hijerarhija.

Hijerofant - Onaj Koji posvećuje. Za prva dva posvećenja to je Hrist, za treće ili viša posvećenja to je Gospod sveta.

Hrist - Pojam koji se koristi da bi se odredilo čelo duhovne hijerarhije; učitelj sveta, majstor svih majstora. Položaj koji trenutno drži Gospod Maitreja.

Hristova svest - Energija kosmičkog Hrista, poznata i kao Hristov princip. Za nas utelotvorena Hristom, sada se budi u srcima miliona ljudi svuda po svetu. Energija evolucije po sebi.

Okultno - Skriveno. Skrivena nauka o energiji (videti ezoterizam).

Opsena - Iluzija astralnog plana. Stanje u kojem je um prekriven emotivnim impulsima stvorenim na astralnim ravnima, sprečavajući tako čisto oko uma da jasno razlikuje stvarnost. Primer: strah, samo-sažaljenje, kriticizam, sumnja, smatranje sebe ispravnim, prevelik materijalizam.

Permanentni atomi - Tri atoma materije - fizički, astralni i mentalni - oko kojih se formiraju tela za novo utelovljenje. Oni zadržavaju nivo vibracije pojedinca u trenutku smrti; obezbeđujući tako prenos energetskog evolucionog “stanja” u sledeće živote.

Planetarni Logos - Božansko biće koje daje dušu planeti.

Posvećenje (Inicijacija) - Dobrovoljni proces, kojim se ostvaruje ujedinjavanje i stapanje između utelovljenog čoveka ili žene, njene/njegove duše i božanske Monade, ili ‘iskre Božije’. Svaki stepen omogućuje posvećeniku dublje razumevanje značenja i svrhe Božanskog plana, puniju svesnost o njenom ili njegovom učešću u tom planu, i uvećanu mogućnost da svesno i inteligentno deluje prema ispunjenju te uloge.

Pralaja - Ne-mentalno, ne-astralno, ne-fizičko stanje egzistencije, negde imeđu smrti i ponovnog rođenja, u kome je životni impuls u stanju prekida. Iskustvo savršenog mira i beskrajnog blaženstva pre preduzimanja sledećeg utelovljenja. Odgovara hrišćanskoj ideji raja.

Ravan - nivo manifestacije.

Reinkarnacija (zakon ponovnog rođenja) - Proces koji omogućuje Bogu da Se kroz posrednika (nas) spusti u Svoju polarnu suprotnost - materiju - da bi tu materiju, potpuno prožetu Božijom prirodom, ponovo vratio Sebi. Zakon karme ponovo nas vraća nazad u inkarnaciju sve dok postepeno, evolutivnim procesom, istinskije ne otkrijemo našu urođenu božanstvenost.

Samo-ostvarenje - Proces prepoznavanja i izražavanja naše božanske prirode.

Sanat Kumara - Gospod sveta; eteričko-fizički izraz našeg planetarnog Logosa, koji boravi u Šambali. Veliko Biće koje potiče sa Venere, koje se pre 18.5 miliona godina žrtvovalo, da bi postalo nosilac ličnosti za božanstvo koje daje dušu ovoj planeti. Najbliži aspekt Boga koji možemo spoznati.

Sile svetla (sile evolucije) - Duhovna hijerarhija naše planete. Planetarni centar ljubavi - mudrosti.

Sile tame (sile zla, sile materijalnosti) - Involutivne ili materijalne sile koje podržavaju materijalni aspekt planete. Kada prekorače svoju ulogu i suprotstave se duhovnom napretku čovečanstva, označavaju se kao “zle”.

Solarni Logos - Božansko biće koje daje dušu našem sunčevom sistemu.

Sopstvo/Monada - Božanska iskra unutar samog ljudskog bića.

Transmisiona meditacija - Poseban oblik grupne meditacije i služenja, u kojem članovi nude svoje energetske centre (čakre) kao instrumente za spuštanje enerigija koje potiču od majstora duhovne hijerarhije. Ona obskrbljuje planetu zalihom energije koja je dostupna i korisna čovečanstvu. Takođe moćan metod ličnog duhovnog razvoja.

Trougao - Grupa sačinjena od troje ljudi koji se svakodnevno na nekoliko minuta povezuju u mislima radi kreativne meditacije.

Učitelj sveta - Čelo duhovne hijerarhije u bilo kom zadatom ciklusu. Majstor svih majstora. Položaj koji trenutno drži Gospod Maitreja.

Fizička ravan - Najniže vibraciono stanje materije, uključuje gusto fizičku, tečnu, gasovitu i eteričku materiju.

Čakre - Energetski centri (vrtlozi) u eteričkom telu, koji su povezani sa kičmom i sa sedam najznačajnijih endokrinih žlezda. Odgovorne su za koordinaciju i vitalizaciju svih tela (mentalnog, astralnog i fizičkog) i njihov uzajamni odnos sa dušom, glavnim centrom svesti. Postoji sedam glavnih čakri i 49 manje.

Čovek/žena - fizička manifestacija duhovne Monade (ili Sopstva), koja predstavlja iskru Jednog Duha (Boga).

Šambala - Centar energije; glavni centar na planeti. On se nalazi iznad iznad pustinje Gobi na dve najniže eteričke ravni. Odatle i kroz njega teče Sila Šambale - energija Volje ili Svrhe. Ona odgovara krunskom centru (čakri).

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta