Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share InternationalShare InternationalPitanja i odgovori

Često postavljana pitanja

Lista pitanja sa odgovorima, na koja je Bendžamin Krem najčešće odgovarao tokom poslednjih 20 godina.

Kako ćemo prepoznati Hrista?

Šta je suština njegovog učenja za novo doba?

Šta će biti Maitrejin prvi zadatak?

Kada je Hrist prošli put bio ovde, prošao je kroz niz događaja, a zatim su ga razapeli i ubili. Šta će sprečiti da se to ponovo dogodi?

Da li će Hristovo poslanstvo biti duže od Isusovih tri godine?

Koje će biti neke od odlika i karakteristika doba Vodolije?

Kako možemo biti sigurni da On, Hrist, neće biti odbijen?

Da li će Maitreja postati javna ličnost?

Pošto je on Učitelj sveta, znači li to da će se više baviti nekim posebnim oblastima ljudskog nastojanja?

Zašto se Maitreja različito pojavljuje različitim ljudima?

Ako se već Maitreja pojavljuje pred 600 ili više ljudi na susretima religioznih grupa u Britaniji – kao u Edinburgu i Jorku – zašto o tome ništa ne možemo videti u medijima?

Kako možemo zasigurno da znamo da Gospod Maitreja nije lažni Hrist?

(1) Da li će Ujedinjene nacije biti vladajuće telo u svetu, ili (2) će to biti neka druga organizacija i (3) kada će Maitreja stati na čelo ove organizacije?

Kako da znamo da je ‘vaš’ Hrist ono što vi kažete da jeste, a ne neko ko pokušava da zadobije nekakav moćan položaj u svetu, u nameri da njime zavlada?

Ako je Maitreja Hrist, ko ili šta je onda antihrist?

Kada kažete da je Maitreja ovde od 19. jula 1977 i da je Majstor Isus u Rimu, da li mislite u fizičkom telu?

Šta mislite koja će od svetskih religija nestati prva, pošto Maitreja otpočne svoj javni rad?

Mnogi koji čitaju knjige Elis Bejli kažu da se Hrist zapravo neće vratiti u telu nego u ljudskim srcima.

Zašto avatar mora da bude oličen jednom ljudskom osobom?

Zar ne mislite da smo dovoljno uznapredovali za Hristovo načelo tako da mu više nije neophodno uobličenje (čovek)?

Da li ima Majstora u ženskim telima?

Da li je verovatno da će krah berzanskog tržišta uzdrmati svest čovečanstva usled poteškoća koje će uslediti?

Da li je Maitreja uspostavio i kapitalizam i komunizam?

Načelo raspodele koje zastupate zvuči kao neki glorifikovan oblik komunizma u kome ćemo svi biti podjednako siromašni. Šta je zapravo načelo raspodele?

Mnogo govorite o politici i ekonomije, i jedna i druga su veoma materijalističke, ali da je to ono o čemu se radi kada je Hrist u pitanju?

Da li biste objasnili odnos između učenika Isusa i Hrista?

Kakav je odnos između Sai Babe i Maitreje?

Kakva je uloga Bude u planetarnoj Hijerarhiji? Kakav je Njegov odnos sa Maitrejom?

Pročitao sam da je Buda doneo Svetlost, Hrist Ljubav, a da će sledeći avatar doneti Moć. Da li je upravo to aspekt koji Hrist Maitreja pokušava da nam u ovom vremenu otkrije, ili postoji neki drugi avatar koji tek treba da dođe?

Možete li nam reći nešto više o delatnosti Nove grupe služitelja sveta, koje ste ranije spomenuli u smislu da su osetljivi na energiju Avatara sinteze?

Ako je Maitreja zaista u stanju da podeli svoju svest u hiljade odvojenih oblasti pažnje, je li On uistinu prisutan u trenutku posvećenja u rimokatoličkoj i anglikanskoj crkvi i da li njegov blagoslov ostaje u posvećenoj hostiji, koju poštuju u rimokatoličkim crkvama? Ili je to pre prisustvo majstora Isusa, pošto je on zadužen za hrišćanske religije?

Kada neko oseća veoma snažne energije, kako može da kaže je li to od duše, majstora, ili, smem li da se nadam, od Maitreje? To se na primer uvek dešava kada čitam Maitrejine poruke.

Da li Maitreja koristi neke od mnogih statua koje ga predstavljao da bi kroz njih emitovao svoje energije?

Da li je moguće da obični ljudi, koji imaju potrebu da ga vide, uspostave unutrašnji kontakt sa Maitrejom?

Može li Hrist da dođe da nam pomogne dok spavamo?

Verujem da sa Maitrejom dolaze i izvesne velike deve i anđeli. Možete li nam reći nešto o njima i o tome koliko je to sada značajno za čovečanstvo?

Šta vam je Maitreja rekao o svojoj fizičkoj besmrtnosti. Hoću da kažem da izgleda da je dosta dugo živeo na Himalajima.

Hrist je bezobličan, ali je takođe usredsređen unutar svoje majavirupe u Londonu, a njegovo svetlosno telo leži usnulo na Himalajima. Gde je njegov centar, gde mu je žižna tačka postojanja? Da li on meditira iz svog svetlosnog tela?

Uzimajući u obzir šta je sve čovečanstvo radilo u ime Hrista, šta Hrist planira da uradi u budućnosti da bi to izbegao?

Koliko će zapravo biti Maitreje u javnosti? Da li ćemo redovno moći da ga gledamo i slušamo na radiju i TVu, da o njemu čitamo u štampi. Da li će on imati neko zvanično glasilo - novine ili magazin?

Hoće li Hrist putovati po svim zemljama sveta? Da li će i majstori putovati svetom?

Hoće li njegova putovanja sličiti papinim sadašnjim? Da li će biti više ili manje dostupan?

Hoće li se njegove 'misije' razlikovati za različite zemlje?

Hoće li Maitreja podučiti svaku naciju njenoj svrsi kao duše i njenom udelu u Planu?

Da li mislite da će vlade širom sveta odmah prihvatiti Maitreju?

Hoće li London ostati njegovo 'sedište'? 


P: Kako ćemo prepoznati Hrista?

Bendžamin Krem: Kako ćemo Ga prepoznati? Kako ćemo moći da budemo sigurni da je taj, koga vidimo doista Hrist? Danas u svetu ima mnogo ljudi, koji daju vrlo zdrava uputstva, predivna učenja, a za neke od njih njihovi sledbenici tvrde da su Hrist. Poznato nam je da danas ima mnogo ljudi, koji tvrde da su Hrist ili Maitreja; takođe nam je poznati proročanstvo, koje kaže, da će pre nego što Hrist dođe doći mnogi pogrešno tvrdeći da su Hrist, da će biti mnogo pogrešnih učenja o Hristu, i da: “ukoliko neko pokaže na čoveka i kaže, ‘evo ga Hrist, tu je! ili tamo je!’ nemojte mu verovati”.

Niko neće pokazati na pravog Hrista govoreći: “To je Hrist”. Prepoznavanje Hrista je na svakom od nas, pojedinačno. Hrist je utelotvorenje energije koju nazivamo Hristovom svešću ili načelom, energije kosmičkog Hrista. Maitreja. Hrist, pušta ovu energiju u svet za nas. Mi ćemo Ga prepoznati u onoj meri, u kojoj se ta energija izražava u nama.

On će pokazati da naš politički i ekonomski život mora da potpuno promeni pravac, te postane duhovna akrtivnost, što u suštini i jeste; da bi naši obrazovni sistemi, naša nauka i kultura isto tako trebale da dobiju jedan nov, duhovni smisao. Govoriće o čitavom nizu ljudskih delatnosti, i moći ćemo da Ga prepoznamo po širini Njegovog učenja, univerzalnosti Njegovog pogleda, Njegovoj ogromnoj duhovnoj snazi, po Njegovoj izvanrednoj auri čistoće i svetosti; po njegovoj očiglednoj ljubavi i sposobnosti da služi; po svemu tome ćemo moći da Ga prepoznamo.

Mnogi će ljudi slediti Hrista, bez da Ga prepoznaju, čak i bez spoznaje da je On u svetu. Ali oni će slediti ovog čoveka, zato što veruju u ono što On govori, Ono što zastupa: raspodela i bratstvo, pravda i sloboda za čitavo čovečanstvo. Biće govornik izvesnih grupa, koje razmišljaju na ovaj način. Ne kao Propovednik starog. Rekao je da će mnogi možda biti iznenađeni Njegovom pojavom. U tom smislu ne dolazi kao lider Hrišćana, niti bilo koje druge crkve. Moglo bi se desiti da ortodoksne hrišćanske vođe budu među poslednjima, koje će prepoznati Hrista. On nije jedan i jedini Sin Božiji, nego prijatelj i stariji brat čovečanstva.

Jednoga, vrlo bliskog, dana, kada dovoljno ljudi bude reagovalo na Njegovo Prisustvo i Njegovu energiju, Hrist će dozvoliti da bude otkriven. Oni među nama, koji znaju gde je On, imaće mogućnost da ukažu, ne na Njega, nego na zemlju u kojoj se On nalazi, i skrenu pažnju medija na tu zemlju. On će obnarodovati Svoj istinski položaj i biti pozvan da govori svetu putem radija i televizije.

Radio i televizijske mreže sveta će se povezati, i On će se obratiti svetu, i uputiti poziv čovečanstvu. Istovremenim mentalnim nadsenjivanjem čitavog čovečanstva, stupiće u telepatski kontakt sa čitavim čovečanstvom po celim svetom, pa ćemo čuti Njegove reči, kako u tišini ulaze u naše umove, svakom na svom jeziku. U ovoj zemlji čućemo Ga na engleskom jeziku, Francuzi na francuskom, Rusi na ruskom i tako dalje. To je način, na koji ćemo znati da je On istinski Hrist. Tako će biti ponovljeno, samo ovog puta na nivou sveta, ono što se desilo na Svete Duhove; i u slavu ovog događaja Duhovi će postati jedan od glavnih praznika nove svetske religije, koju će Hrist konačno predstaviti. Naše reagovanje na Njegov poziv odrediće budućnost sveta.

P: Šta je suština njegovog učenja za novo doba?

BK: Njegovo će se učenje tokom sledećih 2350 godina objavljivati u etapama, pri čemu će svaka etapa biti usklađena sa potrebama čovečanstva u tom trenutku. Pre svega uverićemo se da naglašava jednotu čovečanstva, činjenicu o postojanju ljudske duše i neophodnosti solidarne raspodele i ispravnih ljudskih odnosa. Nanovo će podučavati zakonu uzroka i posledice te povezanom zakonu ponovnog rođenja, čime će nam ukazati na potrebu za bezazlenošću u svim odnosima. Pošto ove ideje budu prodrle u društvo i izazovu strukturne političke, ekonomske i društvene promene, krenuće u ustoličenje nove svetske religije, koja će spojiti zapadni i istočni pristup Bogu, imanentnog i transcedentnog Boga. Podučavaće misterijama puta posvećenja, naučnog puta Bogu. Posvećenje će biti središnje za novu svetsku religiju. Iznad svega otkriće nam novi aspekt Boga. To je novo otkrovenje koje nam On donosi.

P: Šta će biti Maitrejin prvi zadatak?

BK:  Baviće se pre svega time da nadahne čovečanstvo da stvoti uslove u kome će biti zagarantovan mir u svetu. Pokazaće da je za to. pre svega neophodno prihvatanje načela raspodele. Time će se obezbediti harmonizovanje neravnoteže prouzrokovane sadašnjim strahovitim razlikama u životnim standardima razvijenih i zemalja u razvoju. Njegov prvi predlog biće uspostavljanje programa hitne pomoći zarad spasavanja milione ljudi koji gladuju u Trećem svetu. Potom ćese , tokom sledećih nekoliko godina, restruktuiranjem društva na pravednijim osnovama, postepeno oformiti temelj nove civilizacije. Nadahnuće čovečanstvo da stvori novi svet. Tako će zapravo jedan od prvih njegovih zadataka biti rekonstrukcija. 

  

P: Kada je Hrist prošli put bio ovde, prošao je kroz niz događaja, a zatim su ga razapeli i ubili. Šta će sprečiti da se to ponovo dogodi?

BK: Vrlo je teško razapeti nekoga koga ne možete videti, a Maitreja se može pojaviti i nestati po volji. Na Njega možete da ispalite đule, granatu od 18 inča, koje bi se od Njega samo odbile i pale na zemlju. On je stvorio Svoje telo, a ako ste u stanju da to činite, onda možete i da ga održite netaknutim. On je nepovrediv.

P: Da li će Hristovo poslanstvo biti duže od Isusovih tri godine?

BK: Da. Trajaće tokom čitavog doba Vodolije.

P: Koje će biti neke od odlika i karakteristika doba Vodolije?

BK: Izvanredna odlika energije Vodolije je sinteza, zato će posledica njenog delovanja biti stapanje i spajanje sada razdvojenog i podeljenog čovečanstva u celinu. Sadašnji osećaj podeljenosti biće zamenjen novim osećajem jednote (sa svim stvorenim). U društvenoj i političkoj oblasti to će se ispoljiti kao bratstvo, pravda i raspodela. Sada prisutan strah i zbrka će ustujnuti pred novom slobodom i osećajem životnog smisla i svrhe. Biće to doba u kojem će čovečanstvo - prvi put kao celina - shvatiti i ispoljiti svoju urođenu božansku prirodu. Kompeticiju će zameniti saradnja; podele i mržnju tolerancija i dobra volja. 

P: Kako možemo biti sigurni da On, Hrist, neće biti odbijen?

BK: Odgovor je da naravno ne možemo biti sigurni. Ali na nama je da osiguramo da ne bude odbijen. Njegov je zadatak da vodi, ali ga moramo slediti po svojoj volji. Inače ne može ništa da učini. Njegove su ruke vezane Zakonom. Odluka je na čovečanstvu. To su Njegove reči upućene nam pre dve nedelje. Odluka je naša, ali kao što sam objasnio, nemamo alternative nego da nastavimo sa solidarnom raspodelom i saradnjom, i to je ono čemu će Hrist podučavati. Čovečanstvo je trenutno potpuno protiv toga. U ćorsokaku je i nema izlaza; ćorsokak je čovečanstvu pred licem. I to u tolikoj meri, da su sada svi neobrazovani i većina obrazovanih ljudi sveta uplašeni za budućnost. Ispred sebe ne vide ništa osim uništenja ove ili one vrste: uništenja kroz zagađenje, ekološkog uništenja; uništenja zbog gladi; uništenja zbog prenaseljenosti; putem nuklearnog rata; ili kombinacijom svih tih stvari.

Zato uopšte nema izlaza. Hrist dolazi sa skupom sugestija koji obuhvataju potpuno preusmeravanje ljudske misli i osećanja. Ukoliko ih budemo sledili, napredovaćemo. Mi ih možemo odbaciti. To zavisi od nas. On je nedavno rekao: “Mnogi će Me prhvatiti, ali ne svi. Uprkos tome, moja vojska svetla će sigurno trijumfovati.”

A pre puno vremena, rekao je: “Kraj se zna od samog početka”, i možete pretpostaviti, iako se ne može reći (ja ne mogu reći sa bilo kakvim autoritetom), “Da, On neće biti odbijen ovog puta. Čovečanstvo će Ga prihvatiti.”, znam da je došao najranije što je mogao — ali ne pre vremena. Mnogo godina je trajala priprema. Eksternalizacija Hijerarhije je zapravo otpočela čak 1860. Došli su izvesni učenici, kao H.P.Blavacka i drugi, koji su u svet puštali učenja Novog Doba. Tu ne mislim samo na okultna učenja. Mislim na nove ideje filozofije, politike, ekonomije, itd. Sada je čovečanstvo zrelo, i spremno, na sasvim drugačiji način, nego ranije (kada je Hrist došao u Palestinu). Iskustvo doba riba, raširenost obrazovanja po svetu, moderne komunikacije, učinile su da Učitelj dođe i da se po prvi put obrati zrelom svetu. Dakle postoji nada — i rekao bih da je to gotovo sigurna činjenica — da Ga čovečanstvo neće odbiti.

Autorova napomena: U mnogim od poruka, od kada je dat ovaj odgovor, Sam Maitreja je jasan da On nema sumnje o tome kako će čovek da odgovori. U poruci broj 11 On kaže: “Moje srce mi kaže odgovor, vaš izbor, i radosno je.” U poruci broj 65, On je: “Otuda, prijatelji Moji, bojati se nemojte da će me čovečanstvo odbaciti. Moji su Planovi sigurni u vašim rukama.” U poruci broj 77: “Znam da unutar ljudi boravi Božansko Biće, Čiji je Plan da pobede Ljubav i Pravda. Pošto je tako, ishod je siguran. U poruci broj 78: “Ali, prijatelji Moji, Ja unapred znam vaš odgovor i izbor. Putem svoje ljubavi — ljubavi vaših srdaca prema svojoj braći — nemajte straha, dragi Moji, izabraćete ispravno.”

P: Da li će Maitreja postati javna ličnost?

BK: Da, postaće javni govornik. Govoriće i istovremeno se zalagati za izvestan vid kolektivnog razmišljanja koje zastupa solidarnu raspodelu, bratstvo, pravdu; pri tom pokriva političke, ekonomske, socijalne, a isto tako i filozofske, religijske i naučne oblasti — u širokoj razmeri. To je zapravo neko ko govori o čitavom opsegu ljudskih potreba kojima treba posvetiti pažnju. Zastupaće takav vid grupnog razmišljanja koje naglašava načela koja će upravljati našim životima u Novom dobu: raspodela, pravda, sloboda, saradnja, dobra volja. To su načela koja ćemo poimati kao načela Vodolije. Jednom se rečju mogu označiti kao sinteza ili univerzalnost.    

P: Pošto je on Učitelj sveta, znači li to da će se više baviti nekim posebnim oblastima ljudskog nastojanja?

BK:  Mnogi ljudi, a naročito hrišćani, na njega gledaju kao na čelo hrišćanske crkve, ali to zapravo nije slučaj; na čelu hrišćanskih crkava je majstor Isus. Učitelj sveta je poticaj čitavom nizu delatnosti, a ne samo religiji. Koliko god predstavljao poticaj u religijskim stvarima, toliko je i za naučna dostignuća i obrazovne koncepte koji zaokupljaju umove ljudi. On će ustoličiti novu svetsku religiju, što će zaokupiti veći deo njegove energije, ali on prima i predaje široku lepezu energija iz različitih izvora, koje pobuđuju mnoge različite aspekte naših života.

Jedan od njegovih glavnih poduhvata biće stapanje čovečanstva posredstvom energije Avatara sinteze i energija Vodolije, galvanizovanjem skupštine Ujedinjenih nacija što će zbližiti svet i ispuniti ga osećanjem jedinstva. To je veliki i trajan poduhvat, koji će se protegnuti na dosta godina. Kada budemo uspeli da svet zaista postavimo na prave noge, onda će otpočeti sa ustoličavanjem nove svetske religije.

P: Zašto se Maitreja različito pojavljuje različitim ljudima?

BK: Maitreja se gotovo svake nedelje čudesno pojaljvuje fundamentalističkim, ortodoksnim religijskim grupama svuda po svetu, uvek u obliku koji pojedina grupa može da prepozna — ako su hindusi, izgleda onako kakva je ideja ljudi da bi izgledao Krišna; ako su jevreji onako kakva je njihova ideja Mesije; ukoliko su muslimani, onako kako odgovara njihovoj ideji Proroka, Imama Mahdija ili Mesije; ako su u pitanju budisti, onako kako odgovara njihovoj ideji Maitreja Bude. Po volji može da izmeni svoju pojavu. Može biti star ili mlad, čovek ili žena, plav ili crn.

Na ovaj način svako može da se poistoveti sa njim . Na tim skupovima obraća im se na njihovom jeziku i potom ponovo nestaje. Tako se juna 1988. pojavio u Najrobiju u Keniji, pred oko 6000 ljudi, koji su ga trenutno prepoznali kao Hrista. Posredstvom fotografija ovaj događaj je mogao da se vidi na tv mrežama kao što su CNN i BBC i drugi svetski mediji.

P: Ako se već Maitreja pojavljuje pred 600 ili više ljudi na susretima religioznih grupa u Britaniji – kao u Edinburgu i Jorku – zašto o tome ništa ne možemo videti u medijima?

BK: Ljudi pred kojima se pojavljuje su u svakom slučaju
fundamentalisti ovih ili onih ubeđenja;među njima postoje ogromne razlike  kada je u pitanju veroispovest, ali zajednički činilac je taj što su verovanja sviju njih krajnje dogmatična. Maitreja im se pojavljuje da bi ih ‘razmekšao’. Ove grupe širom sveta su one od kojih očekuje najviše otpora i odbacivanja. One imaju okoštalu sliku Učitelja koga očekuju na svoj način – kao Hrista, Maitreju, Budu, Krišnu, Imama Mahdija, Mesiju – i kada bi im se pojavio Učitelj sveta bili bi skloni odbijanju.

Najvažnije je stvaranje isceljujućeg izvora koje prethodi pojavljivanju.  Pošto Maitreja magnetizuje vodu, posle izvesnog vremena – to može biti par nedelja – nalazi grupu fundamentalista u obližnjem gradu i pojavljuje se pred njima. Govori im na njihovom jeziku i tokom toga se dešavaju mnoga isceljenja. On ne kaže: “Ja sam Maitreja”; “Ja sam Hrist”; ili “Ja sam Imam Mahdi”, prosto se pojavi, niotkuda, ali u obliku u kome će Ga oni prepoznati – kao što je to učinio u Najrobiju, Kenija, 11. juna 1988., odakle potiču fotografije koje imamo.

Maitreja prepušta grupama da ga po misaonom obrascu u kojem im se   pojavio, prepoznaju ili ne prepoznaju. Neki od njih reći će: “Čuvajte se,   to bi mogao da bude antihrist: pre nego što dođe Hrist, doći će antihrist.” Zbog toga o tome ne govore, a ako oni ne govore ne govore ni mediji.  Povremeno se na ovakvim skupovima nađu predstavnici religijskih novina, koje ne pišu o tome. Zašto ne?   Mislim da ne znaju šta bi sa tom informacijom: previše je ‘vruća’. Ili veruju da je to Hrist ili veruju da je antihrist; ili su zbunjeni zato što nije rekao ko je. Možda oko 80 posto ljudi ima iskustvo Hrista, ili Mahdija, ili Mesije – ko god se desilo da bude – i potpuno su spremni da to prihvate i samo čekaju da se dogodi još nešto u vezi sa time. To mora da ostavi neki trag u njihovoj svesti, čak i ako o tome ne govore osim možda između sebe. Kada najzad Maitreju budu videli na televiziji reći će: “To je onaj koji nam se pojavio – možda je on ipak pravi; možda nije antihrist.”

Izveštaj i snimci iz Najrobija napravljeni su zato što je bio prisutan urednik svahili izdanja Kenija Tajmsa, koji je to zabeležio. To su pokupili različiti mediji i to je predstavljalo čudo za dva dana svuda po svetu. Kao i obični ljudi, u opštem slučaju mediji su duboko skeptični, i profesionalno ne samo skeptični nego krajnje cinični...  

P: Kako možemo zasigurno da znamo da Gospod Maitreja nije lažni Hrist?

BK: Ne postoji samo jedan “lažan Hrist”. Postoji nekoliko dobro poznatih učitelja koji sami veruju ili za koje njihovi sledbenici veruju, da su Hrist, a samo na osnovu ličnog iskustva znam koliko ima obmanutih ljudi ubeđenih da su oni Hrist. Rasuđivanje i duhovno prepoznavanje su ključ. Pretpostavljam da posle Dana objave, kada će Maitreja uspostaviti telepatski kontakt sa čitavim čovečanstvom istovremeno, u vama neće ostati mesta sumnji o njegovom istinskom položaju. Drvo se poznaje po plodovima, a Maitreju ćete prepoznati i poznavati po onome što jeste.

P:(1) Da li će Ujedinjene nacije biti vladajuće telo u svetu, ili (2) će to biti neka druga organizacija i (3) kada će Maitreja stati na čelo ove organizacije?

BK: (1) Ne postoje planovi za jedinstvenu svetsku vladu. UN će postati (kao što su to i sada u izvesnoj meri) komora za debate, u kojoj međunarodni problemi mogu da se iznose i rešavaju. (2) Ne planira se druga takva organizacija. (3) Maitreja neće stati na čelo ove organizacije već će delovati samo u svojstvu Učitelja sveta.

 

P: Kako da znamo da je ‘vaš’ Hrist ono što vi kažete da jeste, a ne neko ko pokušava da stekne neki jak položaj, u nameri da dominira svetom?

BK: Ovo je pitanje koje mi često postavljaju fundamentalistički hrišćani. Drvo se poznaje po plodovima, a Hrist se mora poznavati po svojim rečima, svojim namerama, i iznad svega po svojoj energiji. Ukoliko neki čovek može da postigne dominaciju svetom (u koju mogućnost, u današnjem svetu, veoma sumnjam) onda bi to svakako bio neko Hristovog ranga. Fundamentalisti se naravno plaše da bi Maitreja mogao biti ‘antihrist’, sa kojom sam se zabludom bavio mnogo puta, ovde i drugde. Pretpostavljam da će na Dan Objave svi — čak i fundamentalisti — znati, putem nadsenjivanja umova čitavog čovečvanstva — biće to duhovno iskustvo za sve — da je Maitreja Hrist.   

P: Ako je Maitreja Hrist, ko ili šta je onda antihrist?

BK: Prema večnoj mudrosti, antihrist nije pojedinac koji živi u određenom vremenu, nego energija koja se oslobađa pre Hristovog dolaska. Ona dolazi da, uništavajući stare kristalizovane obrasce, koji preče novom rastu društva, raskrči put Hristovim graditeljskim silama. Iako je antihrist energija, ona se manifestuje kroz pojedince i to se dešavalo tokom različitih perioda u istoriji, najočitije kroz cara Nerona u vreme starog Rima, i nedavno kroz Hitlera i neke od njegovih najbližih saradnika. Porazom sila Osovine tokom drugog svetskog rata, delovanje energija antihrista završeno je za ovo doba i neće se ispoljavati tokom više od 3,000 sledećih godina.

Antihrist postoji, ne kao pojedinac koji dolazi pre Hrista, nego kao energija. U osnovi antihrist je Prvi, ili Voljni aspekt Boga, u svom rušilačkom obliku. To je energija koja razara i tako otvara put novim energijama Hrista. Antihristova energija ruši stare, iznošene obrasce i priprema put stvaralačkoj energiji koja dolazi.

Ova rušilačka sila je već odradila svoje kroz katastrofe koje su opustošile planetu: svetski ratovi; smrt miliona od gladi svake godine; zemljotrese i druge prirodne nepogode.

P: Kada kažete da je Maitreja ovde od 19. jula 1977 i da je Majstor Isus u Rimu, da li mislite na fizičko telo?

BK:   Da.  

P: Šta mislite koja će od svetskih religija nestati prva, pošto Maitreja otpočne svoj javni rad?

BK: Niti jedna. Maitrejin zadatak nije da pobudi uništenje ma koje od glavnih religija - nego baš nasuprot. Njegov je glavni zadatak da nadahne ekonomske, političke i društvene promene. Kada najzad bude ustoličio novu svetsku religiju utemeljenu na posvećenju, njeni sledbenici će poteći, kao što je već slučaj, iz svih religija.    

P: Mnogi koji čitaju knjige Elis Bejli kažu da se Hrist zapravo neće vratiti u telu nego u ljudskim srcima.

BK: U knjizi Ponovna pojava Hrista, Majstor DK prilično nedvosmisleno kaže da govori o Hristovoj fizičkoj pojavi u svetu. Rekao je da je to jedna od najvažnijih tvrdnji te knjige. Naglasio je da će se Hrist pojaviti u fizičkom telu koje će svi moći da vide.

 

P: Zašto avatar mora da bude oličen jednom ljudskom osobom?

BK:  Mislim da ovo pitanje potiče od pogrešne ideje da je avatar (u ovom slučaju Hrist) neka vrsta apstraktnog načela, koje može da se istovremeno otelovori u više osoba. Mnogi ljudi gledaju na Hrista na ovaj način, odjavajaju čoveka - Maitreju - od Hristovog načekla, koje on utelotvoruje. Oni iščekuju višestruko ispoljavanje Hrista. Hristovo načelo se danas uistinu ispoljava kroz milione ljudi, ali je to samo jedan od tri načina na koje je Hrist obećao da će se pojaviti - na mentalnoj, astralnoj i gusto fizičkoj ravni. Po mom mišljenju već je došlo do njegovog ispoljavanja sva tri oblika.

P:Zar ne mislite da smo dovoljno uznapredovali za Hristovo načelo tako da mu više nije neophodno uobličenje (čovek)?

BK: Pogledajte svet i odlučite sami. Šta mislite kako nam ide imajući u vidu nuklearnu konfrontaciju istoka i zapada, milione koji umiru od gladi, milijarde siromašnih? Zaista imamo sreće što nas je, zarad ljubavi prema čovečanstvu, čovek, Sin čovečiji, počastio svojim prisustvom. Osim toga, glavni razlog njegovom fizičkom prisustvu jeste da svoju grupu, Duhovnu hijerarhiju majstora, povede nazad u svet.  

 

P: Da li ima Majstora u ženskim telima?

BK: Još nije vreme. Svi majstori u svojoj poslednjoj inkarnaciji uzimaju muško telo. Postoje izvesni energetski razlozi zbog čega treba da bude tako. Majstor je ličnost potpuno preplavljena dušom. Na nivou duše nema pola – muškog ili ženskog. Postoji samo polarnost – pozitivan i negativan polaritet jedne energije. Majstori su oba ova polariteta doveli u potpunu ravnotežu, tako da u izvesnom smislu nisu ni muškarci ni žene. Muško telo uzimaju  zbog njegovih energetskih kvaliteta. Odnos između duha i materije na ovoj planeti u ovom trenutku je takav da snažno moraju  da usidre u svet pozitivni aspekt te energije, kao protivtežu negativnom aspektu, kakav se izražava u materiji. Za oko 350-400 godina ovo će se promeniti. To je postepeni proces i taj energetski odnos između duha i materije, kako ih mi nazivamo, promeniće se u dovoljnoj meri da bi majstorima omogućio da uzmu takođe i ženska tela, što će tada i činiti.   

P: Da li je verovatno da će krah berzanskog tržišta uzdrmati svest čovečanstva usled poteškoća koje će uslediti?

BK: Majstor: Nego šta! Čovečanstvo je dugo patilo od bolesti špekulacije. Simptomi ove bolesti su svetsko siromaštvo, zločin, zloupotreba droge, nasilje i rat. Osnovni uzrok je vekovima stara ljudska pohlepa utemeljena na podvojenosti i strahu. Majstori će, pod vođstvom Hrista (Gospoda Maitreje), pomoći čovečanstvu da to uvidi i da u njemu izazovu dublji osećaj međuzavisnosti. Samo Maitrejino prisustvo, koje će svima biti znano, učiniće puno da omogući ove promene. Kada čovečanstvo stekne taj osećaj međuzavisnosti izgubiće svoj strah a tako i svoju pohlepu. To se naravno neće dogoditi preko noći, ali neće biti previše odlagano. Ekonomski kolaps i preobražaj, koji će potom uslediti, dokazaće moćnog učitelja. Relativna ograničenja tranformisane ekonomije privešće čovečanstvo novom osećaju stvarnosti, te tako učiniti promene logičnim i prihvatljivim.

P: Da li je Maitreja uspostavio i kapitalizam i komunizam?

BK:   Ne. I kapitalizam i komunizam su delo ljudi, ali u obliku odziva na ideje koje je Hijerarhija poslala u misaoni omotač. Ne postoje planovi da se ova dva sistema 'ujedine'. Ključ njihovog konačnog ispravnog odnosa leži u prihvatanju načela solidarne raspodele.    

P: Princip raspodele, koji zastupate zvuči kao neki glorifikovan oblik komunizma, u kome ćemo svi biti podjednako siromašni. Šta je zapravo princip raspodele?

BK:   Pre svega, siguran sam da smisao komunizma nije da “svi postanemo podjednako siromašni”, nego jednostavno jednaki. Da li se ta jednakost uvek postiže je druga stvar, ali socijalna pravda je svakako poželjan i hvale dostojan cilj, a kada bi bila spojena sa individualnom slobodom, mislim da bi se malo njih sa Zapada tome protivilo. Čini se da je Gorbačov načinio upravo takav potez prema većoj individualnoj slobodi.

Moje je mišljenje da je potreba za raspodelom očigledna: u svetu ima tako mnogo ljudi, oko pet milijardi, sa različitim potrebama, u zavisnosti od veličine njihovih nacija i samo-dovoljnosti. Ove nacije rastu i proizvode tako mnogo hrane, sirovina, energije, tehnologije, obično mnogo više nego što su individualne potrebe tih nacija, i teže da prodaju svoje viškove (procenjuje se da u svetu postoji 10 procenata viška hrane).

Mnoge od siromašnijih (obično su u pitanju ranije kolonizovane nacije) nacija su daleko od toga da budu u stanju da zadovolje sve svoje potrebe, i često ne mogu da proizvedu čak ni dovoljno hrane za svoje ljude, što ima za posledicu da ti ljudi postaju milioni koji galduju u svetu.

Nije li to jednostavno stvar zdravog razuma — da ne spominjemo jednostavno hrišćansko (ili budističko ili jevrejsko) saosećanje — da bogate nacije podele viškove sa siromašnim nacijama i tako spreče bedu — i zločin— gladovanja usred izobilja?

U poruci broj 82 Hrist kaže “Kada delite, prepoznajete Boga u svojem bratu” a u poruci broj 52 “Uzmite potrebe svog brata kao meru svog delovanja, i rešite probleme sveta. Nema drugog puta.” On bi trebao da zna.

Istinska sreće ne leži u demokratiji ili komunizmu, nego u svesnosti koja je slobodna od ideologije.  

P: Mnogo govorite o politici i ekonomije, i jedna i druga su veoma materijalističke, ali da je to ono o čemu se radi kada je Hrist u pitanju?

BK: Da, zaista. Apsolutno. Zaista jeste. On ne dolazi prvenstveno kao religijski vođa. Pre ga možete očekivati kao edukatora u najširem smislu reči, koji zagovara promene u našem političkom, ekonomskom i socijalnom životu. Sve je to u osnovi duhovno. Duhovnost se ne odnosi samo na religijske stvari. Sve što ljude diže uvis na fizičkoj, emotivnoj, mentalnoj ili intuitivnoj ravni, je ste duhovno. Da bismo prepoznali Hrista mora mo da proširimo naše koncepte onoga što je duhovno.

Maitreja dolazi da nam pokaže da se duhovan život može živeti u svakoj oblasti ljudskog života – ne samo na religioznom polju; da je naučni put Bogu, o kome će  podučavati, dovoljno širok i razuđen, da može da odgovara svim ljudima. U budućnosti će svako doći do shvatanja duhovnog temelja života i težiti da ga izrazi u svom radu. I dok danas samo vidioc ili mistik znaju istinsko značenje stvarnosti, jednom će to biti iskustvo svih ljudi, ma kojim putem išli. Nisu svi ljudi religiozni; religija je jedan od puteva, jedan zaseban put. Hrist će pokazati da svako od nas može da dođe do svesti o putevima Božijim. Pokazati na put prema tome, biće to naučni put, put posvećenja; a pod vođstvom Hrista i njegovih učenika znaćemo Boga — istinski znati i videti Boga, u ovom stupajućem dobu. Veliki broj ljudi staće pred Vrhovnog Sveštenika, Samog Gospoda Sveta, i čineći tako videće Lice Oca, Lice Boga. Ovo je okultna činjenica i obećanje koje je Hrist dao svetu. U dobu koje dolazi, to će biti Njegova glavna funkcija – da vodi čovečanstvo Duhovnom carstvu, Carstvu duša, ili Božijem carstvu – koje već sada postoji i koje je oduvek postojalo, u obliku majstora i posvećenika Hijerarhije. Pod vođstvom Hrista svi ćemo mi ući u to Carstvo. To je njegova misija, da uspostavi carstvo Božije spolja u svetu. Isuniće svoju misiju ukoliko se odazovemo na potrebu vremena, a to je preobražaj društva prema duhovnijim i pravednijim vrednostima.

P: Da li biste objasnili odnos između učenika Isusa i Hrista?

BK: Učenik Isus, sada majstor Isus, rodio se u Palestini kao posvećenik trećeg stepena. Pet glavnih posvećenja, koja vode oslobođenju, imaju simboličan odraz u Isusovom životu. To je srž Novozavetne priče. To je jedna vrlo drevna priča i ona se čovečanstvu predstavlja nanovo i nanovo u različitim oblicima, još od davnih vremena pre Isusa.

Bio je i još uvek jeste učenik Hristov i prineo je veliku žrtvu dajući svoje telo Hristu na korišćenje. Okultnim procesom nadsenjivanja, Hrist, Maitreja, preuzeo je i delovao kroz telo Isusa od krštenja nadalje.

U svom sledećem utelovljenju, kao Apolon iz Tijane, Isus je postao majstor. Sada živi u sirijskom telu, koje je staro nekih 600 godina, i ima svoj centar u Palestini. Tokom poslednjih 2000 godina delovao je u najbližem odnosu sa Hristom, štedeći Njegovo vreme i energiju kada god je bilo moguće, a njegovo posebno delovanje vezano je za hrišćanske crkve. On je jedan od majstora koji će se vrlo brzo vratiti otvorenom delovanju u svetu, preuzimajući Tron svetog Petra u Rimu. Težiće preobražaju hrišćanskih crkava u meri potrebnoj da postanu dovoljno fleksibilne, da ispravno reaguju na novu realnost stvorenu povratakom Hrista i majstora.

Plašim se da su crkve otišle veoma daleko od religije koju je uveo Hrist, koja se bavi davanjem, ljubavlju, bratstvom i ispravnim odnosom. Ali ova monolitna institucija, izrasla u ime ovog jednostavnog čoveka, pretvorila je Njegova jednostavna učenja u … pa, i sami znate čemu je podučavala.

P: Koji je odnos između Sai Babe i Maitreje?

BK: Hrist je planetarni avatar, Sai Baba je kosmički avatar. On je Duhovni regent, koga je u svet poslao Gospod sveta, Sanat Kumara iz Šambale. Regent “zastupa” kralja. Slično, Duhovni regent “zastupa” Boga, Logosa, Čiji je Sanat Kumara odraz. Sai Baba utelotvoruje energiju Ljubavi na kosmičkoj ravni (Hrist utelotvoruje ovu energiju na planetarnom nivou), a Njegovo delovanje je delom usmereno da pripremi čovečanstvo za delovanje Hrista.

Buđenjem načela ljubavi u čovečanstvu, Sai Baba će pripremiti narode za posvećeničko delovanje Hrista. Kao Vrhovni Sveštenik, Inicijator, tokom prve dva planetarna posvećenja, Hrist će postupno uvoditi čovečanstvo iz strogo ljudskog carstva u Hijerarhiju, Carstvo duša, ili Božije carstvo. To je njegov glavni zadatak u dobu Codolije. Ova dvojica Velikih zajedno deluju u svakodnevnom dodiru, potpunoj harmoniji i zajedničkoj nameri u evoluciji čovečanstva.  

P: Kakva je uloga Bude u planetarnoj Hijerarhiji? Kakav je Njegov odnos sa Maitrejom?

BK: Buda više nema fizičko telo, nego boravi u najvišem centru naše planete, Šambali, koja se nalazi u materiji dve najviše eteričke ravni u pustinji Gobi. On deluje kao ‘Božanski Posrednik’ između Šambale i Hijerarhije, donoseći trojici Velikih Gospoda Hijerarhije (Hristu, Manuu, i Gospodu Civilizacije) plan iz Šambale. Oni Ga nadalje prilagođavaju mogućnostima i odrađuju kroz čovečanstvo. On je Maitrejin brat. Oni su bili među prvom grupom zemaljskog čovečanstva koji su došli do ‘postignuća’, to jest stigli do posvećenja, davno u ranim atlantskim vremenima. Otada su uvek na pročelju čovečanstva. Buda je duboko angažovan u procesu Maitrejine misije.

P: Pročitao sam da je Buda doneo Svetlost, Hrist Ljubav, a da će sledeći avatar doneti Moć. Da li je upravo to aspekt koji Hrist Maitreja pokušava da nam u ovom vremenu otkrije, ili postoji neki drugi avatar koji tek treba da dođe?

BK: Hrist zaista u svet donosi Božiji aspekt Snage ili Moći. On je, tokom poslednjih 2000 godina od vremena njegovog boravka u Palestini posrestvom Isusa, postao utelotvorenje Božije Volje, kao i Ljubavi i Svetla. Njegovim zagovaranjem će mala podvajajuća samo-volja po prvi put biti ispravno poravnata sa Božijom voljom. Kada su u pitanju individualni učenici, ovaj Voljni aspekt počinje da se oseća u vreme oko trećeg posvećenja. Njegova energija potuče od Monade ili Božije iskre, dok energije Ljubavi i Svetla dolazi iz duše. Ako hoćemo da budemo egzaktni, sva tri aspekta dolaze od Monade, ali poravnanje jedino sa dušom donosi jedino Ljubav i Svetlo. Sasvim nezavisno od toga, tokom duge evolucije čovečanstva prema savršenosti biće još mnogo drugih avatara.   

P:Možete li nam reći nešto više o delatnosti Nove grupe služitelja sveta, koje ste ranije spomenuli u smislu da su osetljivi na energiju Avatara sinteze?

BK: Prilikom Njegovog prošlog dolaska u Palestinu, Hrist je našao da u svetu nije postojalo dovoljno služitelja, učenika kroz koje bi mogao da deluje, koji su mogli da mu pripreme put, čijim posredstvom bi mogao da sagradi novu civilizaciju tog doba. Tada, osim toga, još nije imao taj duboki odnos i poravnanje sa Božijom voljom - koji je postigao tokom proteklih 2000 godina - a to mu je bilo neophodno da dovrši svoj poduhvat. Sada je On utelotvorenje Božijeg aspekta volje, kao i ljubavi.

Zato je 1922. ustanovio Novu grupu služitelja sveta, koja je, uprkos tome što nema spoljnu formu ili organizaciju, najvažnija grupa na svetu. Svaki njen član je subjektivno (tj. na unutrašnjem nivou, na nivou duše) povezan sa Hijerarhijom; svi oni znaju i razumeju Plan i svoj udeo u njemu. Na spoljašnjem planu postoje dve grupe: jedna velika grupa, koja nije svesna svoje subjektivne veze sa Hijerarhijom i koja deluje samo pod impresijom majstora, drugu predstavlja malo unutrašnje jezgro, koje na spoljnoj ravni deluje svesno, pod neposrednim naadgledanjem majstora.

Sačinjena od ljudi i žena iz svih društvenih slojeva, Nova grupa služitelja sveta ima članove u svim zemljama sveta, bez izuzetaka. Oni su još od 1922. godine, sa izuzetkom ratnih godina, aktivno predstavljali čovečanstvu upravo one principe koji će upravljati našim životima u budućnosti - načela ispravnih odnosa, raspodele i pravde. Naći ćete ih na poljima obrazovanja, politike, ekonomije i nauke. Oni su preteča i prethodnica Hrista, poslata da utaba put. Svojim razumevanjem Plana, svojom altruističkom ljubavlju prema čovečanstvu, svojom željom da služe, oni predstavljaju garanciju ispravnog iozvršavanja Plana Hijerarhije, čiji su i oni deo. Na ovaj način delovanje Hijerarhije ne ugrožava slobodnu ljudsku volju. Nova grupa služitelja sveta predstavlja grupu koja premošćuje čovečanstvo i Hijerarhiju. U današnje vreme ima snagu od nekoliko miliona ljudi.   

P:  Ako je Maitreja zaista u stanju da podeli svoju svest u hiljade odvojenih oblasti pažnje, je li On uistinu prisutan u trenutku posvećenja u rimokatoličkoj i anglikanskoj crkvi i da li njegov blagoslov ostaje u posvećenoj hostiji, koju poštuju u rimokatoličkim crkvama? Ili je to pre prisustvo majstora Isusa, pošto je on zadužen za hrišćanske religije?

BK:  Energija koja posvećuje hostiju prilikom ovog rituala je uvek Maitrejina. To je najvredniji i najautentičniji deo službe u hrišćanskim crkvama. Hleb i vino se, naravno, ne pretvaraju u 'telo i krv' Hrista. To je simbolički postupak u znak sećanja na njega. Prenos energije je međutim istinski.   

P: Kada neko oseća veoma snažne energije, kako može da kaže je li to od duše, majstora, ili, smem li da se nadam, od Maitreje? To se na primer uvek dešava kada čitam Maitrejine poruke.

BK:  Nemoguće je pročitati Maitrejine poruke, naročito ako se čita glasno, a da se pri tome ne zazove njegova energija. To je jedan od razloga zbog kojeg su i date. Na prvi deo pitanja je teže odgovoriti - zapravo je to pitanje iskustva i razlikovanja. Obično je ispravnije pretpostaviti da je ta energija potuče iz sopstvene duše.    

P: Da li Maitreja koristi neke od mnogih statua koje ga predstavljao da bi kroz njih emitovao svoje energije?

BK:  Da, svakako. Jedan primer je čuvena drvena statua u hramu Koryuji u Kjotu, u Japanu, koja potiče iz 6.-7. veka. Stolećima je poznata kao 'statua zlatne svetlosti', zbog zračenja koje se ponekad primećuje oko nje.   

P:Da li je moguće da obični ljudi, koji imaju potrebu da ga vide, uspostave unutrašnji kontakt sa Maitrejom?

BK: Sve zavisi od toga šta se podrazumeva pod 'uspostaviti kontakt'. Ako to podrazumeva mogu li 'obični' ljudi da komuniciraju, primaju poruke, prosvetljenje, vođstvo od Maitreje odgovor je ne. On ne stupa u takav vid kontakta. Znam mnoge ljude koji tvrde da imaju takav kontakt - i koji mi često šalju rezultate - ali je moja informacija da su takve tvrdnje pogrešne, a i priroda primljenih materijala to isključuje. Znači li to mogu li ljudi da zazovu njegovu energiju, njegovu ljubav, onda je odgovor zasigurno da. On sam je rekao: "Moja pomoć vam je na raspoloženju. Samo treba da zatražite." (MPoruka broj 49.)    

P: Može li Hrist da dođe da nam pomogne dok spavamo?

BK: Da, On često koristi ovaj vid kontakta.   

P: Verujem da sa Maitrejom dolaze i izvesne velike deve i anđeli. Možete li nam reći nešto o njima i o tome koliko je to sada značajno za čovečanstvo?

BK: I Gautama Buda i sveti Pavle nazivali su Hrista "Učiteljem i anđela i ljudi" i On je baš to. On je učitelj devama onoliko koliko je to za ljudsku evoluciju. Kao što je to majstor D.K. pokazao (knjigama Elis Bejli), On će u svet dovesti - zapravo je već doveo - izvesne velike deve koje će tesno sarađivati sa čovečanstvom i podučiti nas mnogim aspektima umeća življenja.   

P: (1) Da li je Maitreja bez greha? (2) Da li ga je rodila devica?

BK: (1) Maitreja je potpuno savršen u planetarnom smislu. Čak i u okvirima sistema ne poseduje osećaj podvojenosti koji nazivamo grehom. (2) Ne. On je uskrsao i uznesen majstor. U svojoj sadašnjoj manifestaciji u savremenom svetu (Londonu), On je u samostvorenom telu - majavirupi.   

P: Šta vam je Maitreja rekao o svojoj fizičkoj besmrtnosti. Hoću da kažem da izgleda da je dosta dugo živeo na Himalajima.

BK: Tokom poslednjih 2000 godina Maitreja je živeo u svom skloništu visoko na Himalajima (na oko 6000 metara) u 'svetlosnom telu', tj. u uskrslom i uznesenom telu savršenog majstora visokog ranga. To telo se sada 'odmara', kako je On to rekao - to je stanje povučenih životnih funkcija. U Londonu sada živi i radi u samo-stvorenom telu, koje je naročito stvoreno za ovu misiju, koje će ostati takvo kakvo je danas tokom sledećih 2500 godina.   

P: Hrist je bezobličan, ali je takođe usredsređen unutar svoje majavirupe u Londonu, a njegovo svetlosno telo leži usnulo na Himalajima. Gde je njegov centar, gde mu je žižna tačka postojanja? Da li on meditira iz svog svetlosnog tela?

BK:   Hrist nije bezobličan, nego je to. naravno, energija koju utelotvoruje, energija Ljubavi, energija koju nazivamo Hristovim načelom. Njegova svest je usredsređena u majavirupi (samostvorenom telu.) On meditira i živi i radi kao normalan čovek, u majavirupi, koja je potpuno stvarno telo.   

P:Uzimajući u obzir šta je sve čovečanstvo radilo u ime Hrista, šta Hrist planira da uradi u budućnosti da bi to izbegao?

BK: Uglavnom da bude prisutan. Neko može da drži predavanja o Hristovim planovima, učenjima i delovanju da bi nadahnuo čovečanstvo da promeni pravac, ali je ovog puta velika razlika u tome to što je obećao da će ostati sa nama do kraja doba Vodolije, tj. otprilike tokom sledećih 2500 godina. Zato neće biti potrebni teolozi ili sveštenici da tumači (ili pogrešno tumače) njegova učenja.   

P: Koliko će zapravo biti Maitreje u javnosti? Da li ćemo redovno moći da ga gledamo i slušamo na radiju i TVu, da o njemu čitamo u štampi. Da li će on imati neko zvanično glasilo - novine ili magazin?

BK: Neće biti zvaničnog glasila niti ičeg sličnog za Maitreju. Pošto je Savetnik, Učitelj, često će se pojavljivati na radiju i TVu (ne znam koliko često), citiraće ga u novinama itd. Podučavaće uglavnom posredstvom radija i televizije. To je faza Otkrovenja - za koju je majstor D.K. kroz Elis Bejli predvideo da će otpočeti nakon 1975.   

P: Hoće li Hrist putovati po svim zemljama sveta? Da li će i majstori putovati svetom?

BK: Neki hoće, neki ne. Neki majstori su određeni za izvesne položaje u naročitim centrima - to su pet glavnih duhovnih centara i dva manja. Hrist će, međutim, krenuti na putovanja - ne znam koliko brzo nakon Dana objave - koje će obuhvatiti sve zemlje sveta tako da ćemo svi imati prilike da ga doživimo ličnije.    

 

P: Hoće li njegova putovanja sličiti papinim sadašnjim? Da li će biti više ili manje dostupan?

BK: Puka logistika, odnosno tehnički problemi čine teškim odgovor na ovo pitanje. Rekao bih da bi putovanja mogla da liče na ta papina, ali naravno u mnogo široj razmeri. Papa uglavnom privlači rimokatolike i druge zainteresovane ljude, ali Hrist će privući pažnji miliona, čak milijardi ljudi svih vera i onih koji nemaju religijsko zaleđe. Siguran sam da će pokušati da bude čak i dostupniji od pape u današnje vreme. Jedna od razlika je u tome što sa Maitrejom nema opasnosti od atentata. On je nepovrediv, a takav će i biti. To je opasnost i briga manje za umove vlada, čiji će zadatak verovatno biti organizovanje njegovih turneja. Za njega lično to će biti gigantski poduhvat.    

P: Hoće li se njegove 'misije' razlikovati za različite zemlje?

BK:  Nema sumnje da će se njegove funkcije razlikovati od zemlje do zemlje i da će krenuti sa tom namerom u umu. Mislim da će svoj dobar položaj pokušati da upotrebi na najbolji mogući način. Tu je da bi služio svet i mislim da će se u tom svetlu predstaviti svetu. On se neće predstaviti kao sveznajući, koji je došao da reši sve naše probleme, ali ukoliko ga narodi i vlade budu upitali za sud - za njegova ponekad 'Solomonska' rešenja - kao na primer za Bliski istok, ili za Severnu Irsku, zasigurno će ponuditi svoje vođstvo i pomoć. Uprkos činjenici da ove situacije izgledaju nerešivo, može se desiti da narodi od Maitreje prihvate savete i sugestije, koje nikada ne bi prihvatili od nižih bića.    

 

P: Hoće li Maitreja podučiti svaku naciju njenoj svrsi kao duše i njenom udelu u Planu?

BK:  Da. Unutrašnju sudbinu različitih nacija neće tumačiti samo Maitreja već i majstori. Svaka nacija treba da civilizaciji da neki jedinstveni doprinos, a neke nacije treba da odigraju odlučujuću ulogu, zahvaljujući svom zraku (svaka nacija ima zrak duše i zrak ličnosti), svojoj veličini, kao i tome je li nacija muška ili ženska. Svaka nacija poseduje okultni smisao i 'moto' odnosno ulogu u evolutivnom razvitku rase.    

P: Da li mislite da će vlade širom sveta odmah prihvatiti Maitreju?

BK:  Neke svakako hoće, a neke će njegove savete prihvatati sporije. Ovde mislim na zemlje kao što su Sovjetski Savez i Kina, koje nemaju religijske puteve kojima mogu da mu priđu. Narodi ovih zemalja će, međutim, naterati svoje vođe da primene načelo raspodele - kao usotalom i narodi posvuda u svetu. Uprkos nedostatku lične slobode, ove su zemlje. na jedan opipljiv način, već sada bliže primeni raspodele i pravde nego što je to slučaj sa zapadnim demokratijama.    

 

P: Hoće li London ostati njegovo 'sedište'? ’

BK:   Ne. Na izvestan način on neće imati svoje sedište. Njegov boravak u Londonu je, verujem, privremen. Njegovo putovanje po svetu će potrejati par godina - dve ili tri godine najmanje. Nakom toga će prema potrebi da putuje u različite zemlje gde za njim postoji najveća potreba, gde može biti najkorisniji, gde može u tom trenutku najbolje da služi.

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta