Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Ucenje vecne mudrosti
Duhovno nasledje
Tradicionalna religija

 

Share International HomeShare International HomeUcenja vecne mudrosti

Učenje drevne mudrosti - ukratko
Duhovno nasleđe čovečanstva

Duhovno* učenje poznato kao večna mudrost prenošeno je sa pokoljenja na pokoljenje. Kao sistematičan i opsežan prikaz evolucije svesti čoveka i prirode, ova učenja opisuju kako je nastao i kako deluje svemir i koje je čovekovo mesto u njemu.


Večita mudrost je vekovima nadahnjavala umetnosti i nauke, a osim toga predstavlja zajednički temelj svih svetskih religija. 'Ezoterizam,' kako se ponekad naziva, takođe predstavlja umeće delovanja onim energijama koje potiču iz najviših duhovnih izvora.

Zrenjem čovečanstva se pojedini, do tada skriveni, aspekti znanja objavljuju na širi i otvorniji način. Tokom poslednji 100 godina učenja drevne mudrosti objavljivana su posredstvom pojedinaca kao što su Helena Blavacka, koja je bila osnivač Teozofskog društva, a kasnije posredstvom Alice A. Bailey i Helene Roerich.

Bog i čovek

Ezoterizam definiše Boga kao potpuni zbir svih zakona i svih energija kojima ovi zakoni vladaju i koje obrazuju sve što postoji u ispoljenom i neispoljenom svemiru. Bog je takođe veliko kosmičko Biće Koje daje dušu ovoj planeti.

Čovek je, sa svoje strane, 'iskra Božija,' duhovno biće koje se izražava fizičkim telom. Svako od nas ima suštinski božansku prirodu, ali većina osoba ovu prirodu prepoznaje i izražava u veoma ograničenoj meri, imajući tu u vidu istorijske velikane na poljima religije i drugih ljudskih delatnosti.
Home

Zakon ponovnog rođenja

Proces kojim postepeno u sve većoj meri izražavamo ovu božansku prirodu jeste ponovno rođenje (reinkarnacija). Poput dece, koja u školski sistem ulaze u vrtiću, tako i mi krećemo sa vrlo bazičnog nivoa ljudskog izražaja ne prepoznajući svoje istinsko duhovno nasleđe. Iskustvima nebrojenih života, preživljenih u mnogim zemljama, različitim kulturnim i religijskim okruženjima, u muškim kao i ženskim telima, kroz uspehe i neuspehe učimo mnoge lekcije i napredujemo evolutivnim putem nazad ka Izvoru. Dobit iz svakog od života prenosimo u sledeći.

Zakon uzroka i posledice

'Metod' koji se koristi u ovom obrazovnom sistemu je zakon uzroka i posledice (ili 'karme', kako je nazivaju na istoku) koji bi Biblija opisala: "Kako si sejao, tako ćeš i žnjeti." Pojmovima moderne fizike zakon uzroka i posledice može da se opiše kao: "Za svaku akciju postoji reakcija, koja je jednakog intenziteta i suprotna po smeru." Svaka misao i namera uspostavljaju uzrok, koji neizbežno vodi izvesnim posledicama, dobrim ili lošim. Razumevajući i delujući unutar ovog bezličnog zakona, učimo se da bolje biramo i postepeno preuzimamo upravljanje sopstvenom sudbinom. Iskustvom svega što život u ovom svetu može da ponudi najzad dostižemo potpuno ovladavanje sobom i postajemo savršena bića - majstori mudrosti - koja potpuno izražavaju božanstvo koje boravi u svakom od nas.

Duhovna hijerarhija

Majstori mudrosti, koji zajedno tvore Duhovnu hijerarhiju, nadgledaju Božanski plan za ovu planetu. Delujući skriveno svojim učenicima u svim oblastima nastojanja, nadahnuli su sva velika ljudska postignuća. Majstori vode i uče, ali je samo čovečanstvo to, koje po svom nahođenju reaguje na poticaj i stvara svaku novu civilizaciju. Danas se majstori po prvi put nakon nebrojenih milenijuma vraćaju u svet kao grupa.
Home

Kontinuitet učenja

Kada bi čovečanstvo, tokom istorije, došlo do vrhunca krize, Duhovna hijerarhija bi u svet slala Učitalja da ukaže na izlaz. Najpoznatiji od ovih božanskih glasnika bili su Krišna, Buda, Konfučije, Isus i Muhamed. Svaki od njih izrodio je jednu novu religiju.

Gotovo svaka duhovna tradicija sada iščekuje povratak svog poštovanog Učitelja da overi prošlost i da nastavi sa učenjem. Hrišćani očekuju Hrista; Jevreji Mesiju; Muslimani Imama Mahdija ili Mesiju, Budisti petog Budu, a Indusi Gospoda Krišnu. Ezoterijska tradicija na ispunjenje svih ovih očekivanja gleda kroz jednu ličnost - Učitelja sveta.

Učitelj sveta za sadašnje vreme je Maitreja,'najstariji brat' ljudske familije i čelo Duhovne hijerarhije. Želeći da ga znaju jednostavno kao Učitelja, Maitreja nije došao da bi uspostavio novu religiju, već deluje kao vodič i savetnik čitavom čovečanstvu - bez obzira na religijsku pripadnost.

Pošto je u sebi potpuno usavršio i ispoljio Božansku volju, ljubav, mudrost i inteligenciju, Maitreja će nam otkriti novi aspekt Boga. Povešće nas da prepoznamo sopstvenu božansku prirodu i svoj istinski identitet kao duša. Iz tog većeg duhovnog razumevanja i kretivne snage nastaće nova životnost, sklad i radost.
Home

Anti-hrist

Anti-hrist nije čovek koji će doći pre Hrista i koga će čak pogrešno smatrati Hristom.Ova ideja potiče od pogrešne interpretacije Otkrovenja svetog Jovana: zver, 666, odvezana je tokom jednog perioda, a zatim svezana tokom perioda i po. Ovaj odlomak odnosi se zapravo na oslobađanje energije koju nazivamo anti-hristom. Nije to čovek već energija, destruktivna sila koja se svesno pušta da bi narušila stari poredak, staru civilizaciju. U Jovanovo vreme, ova je sila puštena posredstvom cara Nerona, da bi dovela do kraja Rimsku propast i pripremila put hrišćanstvu. Ponovo je oslobođena u naše vreme posredstvom Hitlera i grupe podjednako zlih ljudi oko njega u nacističkoj Nemačkoj, zajedno sa grupom militarista u Japanu i još jednom grupom oko Musolinija u Italiji. Ove tri grupe, sile osovine u ratu od 1939. do 1945. utelotvorile su energiju koju nazivamo anti-hristom. Ove rušilačke sile puštene su da Hristu u današnje vreme pripreme put povratka u svet. I zaista, bio je to baš jun 1945., na samom kraju rata, kada je Maitreja objavio svoju nameru da se vrati što je moguće pre i da sa sobom ovog puta nazad u svet povede svoju grupu, majstore Duhovne hijerarhije - za njih po prvi put nakon nekih 95000 godina. Porazom sila Osovine tokom II svetskog rata za ovo doba je završena delatnost energije anti-hrista, koja se neće ispoljavati tokom sledećih preko 3000 godina.
Home


*Pojam 'duhovno,' koji se obično povezuje sa nekim oblikom religije ili religioze prakse, zapravo ima mnogo šire značenje: "Svaka aktivnost koja ljudsko biće vodi nekom vidu napretka u odnosu na sadašnje stanje - fizičkom, emotivnom, intitivnom, društvenom - po svojoj suštini je duhovna." [Tibetanski majstor Džual Kul] Ovom definicijom svaka reč, misao i delo imaju mogućnost da budu duhovni i da unaprede ljudske uslove.

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta