Loading

 Domača stran >> Arhiv >> Ezoterična filozofija >> Hierarhija mojstrov

Hierarhija mojstrov modrosti
Aart Jurriaanse

Za namen tega članka bo hierarhična struktura opisana v preprosti obliki z dovolj podrobnostmi, da bomo dobili vpogled v odnos med tremi poglavitnimi skupinami, ki jih najdemo na človekovi evolucijski poti, namreč med človeštvom, Hierarhijo in Šambalo. Celo v tem primeru je večini študentov težko razumeti in sprejeti preprost opis, predvsem zaradi abstraktne narave pojmov in pa zato, ker opisanih subjektivnih Bitij ne moremo videti ali zaznati s človeškimi čuti. Ko pa imamo enkrat jasno sliko duhovne strukture, lahko osnovne ideje podrobneje razložimo zaradi širšega znanja in globljega razumevanja.
      Opisali smo že, kako človek v teku številnih inkarnacij korak za korakom širi svojo zavest; kako doseže prvo posvečenje s tem, ko pridobi nadzor nad svojimi fizičnimi željami in da potem, ko je v dobršni meri ukrotil svoja čustva, sledi drugo posvečenje. Zatem je na vrsti pomembno tretje posvečenje, ko duša v celoti usmerja tri nižja telesa (fizično, astralno in mentalno), ki so integrirana in delujejo kot 'osebnost'. To je čas, ko pravi duhovni človek prevzame stvari v svoje roke - ko ga ne vežejo več privlačnost in nagoni fizičnega telesa in ko se notranjemu očesu odpirajo nove možnosti duhovnega sveta. Zaradi globlje zavesti in stika z resničnostjo se učenec zave novih in vedno večjih virov ljubezni in energij, ki jih sedaj lahko uporabi za služenje svojim bližnjim - učenec postane 'preobražen'.
      Do tretjega posvečenja učenec večinoma nezavedno ustvarja 'most svetlobe', ki povezuje nižja telesa z dušo. Od tu dalje pa gradnja mostu poteka zavestno, z namenom premostiti vrzel med osebnostjo in duhovno triado ali monado. Ko dokonča zadnjo stopnjo gradnje mostu, je učenec pripravljen na četrto posvečenje - 'veliko odpoved'. Sedaj monada neposredno poveljuje osebnosti, ki le zrcali njen trojni odsev v fizičnem svetu. S tem je duša kot posrednik med duhom in materijo postala odveč, učenec se ji 'odpove', potem ko je služila veke dolgo. Čeprav monada morda začasno obdrži troje teles, pa ta niso več potrebna zaradi fizične izkušnje - služijo le kot telesa za njeno izražanje in jih zatorej uporabi kot instrument služenja v človeškem ali katerem drugem, nižjem kraljestvu narave.
      Potem ko učenec doseže tretje posvečenje, se smatra za mlajšega člana Hierarhije mojstrov in je kot tak vključen v skupino enega od starejših mojstrov. Nato sodeluje in deluje kot član Hierarhije, ne glede na to, ali je inkarniran v fizičnem svetu ali pa aktiven na subjektivnih ravneh. Na tej stopnji pa razvijajoče se bitje še ni kos polnim odgovornostim adepta ali mojstra - posvečenec postane potrjen mojster modrosti šele, ko doseže peto posvečenje.
      Obstoj Hierarhije mojstrov kot resnične subjektivne hegemonije, pod vodstvom Kristusa, je javnosti razkrila gospa Blavatska v zadnji četrtini 19. stoletja, torej pred približno sto leti. Kot je bilo pričakovati, je razkritje skritega znanja v splošnem naletelo na silovito nasprotovanje verskih krogov in tudi pogosto zasmehovanje velikega dela javnosti. Danes sto tisoče ljudi, ki so brez predsodkov preučili dokaze, ki so na voljo, sprejema ta načela kot logična. Trdovratno nasprotovanje ortodoksnih krogov prav tako pojema zaradi nenehnih novih argumentov. Toda pri tem gre za veliko več kot golo logiko: danes obstajajo mnogi pošteni ljudje, ki so s pomočjo praktičnih izkušenj in zavestnega sodelovanja z višjimi bitji spoznali obstoj mojstrov in vedo za njihovo pomoč, ki jo lahko nudijo učencu, kateri se prebija skozi težave.
      Inteligentnega iskalca Resnice ne zadovoljujejo več stereotipni odgovori, ki jih dajejo ortodoksni teologi - raje kot znanstveno avtoriteto imajo neposredno duhovno izkušnjo.
      Pričakovati je, da bo potreben čas, preden bodo ljudje sprejeli 'nove' pojme in vpeljali načela po vsem svetu. Toda obstaja stalno nezadržno gibanje v to smer, ki bo nedvomno imelo za posledico eno samo svetovno religijo. Tisti, ki so občutljivi za prihajajoče duhovne vplive, so še vedno v manjšini, kar pa je v teku evolucije običajno - kar je novo, mora izpodriniti tisto, kar je globoko ukoreninjeno in vzpostavljeno. Toda to, kar je služilo svojemu namenu v času in prostoru in je postalo nepomembno, mora napraviti prostor novemu, ki je polno energije, močno, zdravo in je proizvod časa. Vera prihodnosti bo temeljila na ljubezni, dobri volji, delitvi dobrin in dobrih medčloveških odnosih, ne le med posamezniki, temveč tudi med skupinami, skupnostmi, narodi in rasami sveta. Ta čas se hitro približuje - ne pustimo se zaslepiti zunanji neenotnosti, sovraštvu in spopadom - poglejmo pod površje in videli bomo močne in vitalne tokove strpnosti, dobre volje in pozornosti, ki so opazni vsepovsod, pogosto na najbolj nepričakovanih krajih. V ne preveč oddaljeni prihodnosti se bodo te prebujajoče se sile okrepile do takšne mere, da se bodo temne in zle sile pogreznile in v dobršni meri izginile s prizorišča dogajanja.
      Kristus je s svojimi privrženci in učenci v Hierarhiji v zadnjih desetletjih napravil precejšen napredek, saj se zidovi nasprotovanja, ki so jih zgradile in podpirale temne sile, katerih vpliv je eone dolgo vladal človeškim aktivnostim, hitro rušijo. Sedaj je pomemben čas, ko mora začetnim uspehom slediti nadaljevanje, ki ne bo dopustilo oddiha za temne sile.
      Pri tem se Hierarhija zanaša na podporo tako svojih zavestnih učencev kot tudi tistih, ki se tega še ne zavedajo. Odgovornost vseh razsvetljenih ljudi v cerkvah, političnih strankah in mnogih organizacijah - socialnih, ekonomskih, izobraževalnih in znanstvenih - je, da oblikujejo združeno fronto, ki bo osnovana na temeljnih načelih ljubezni, dobre volje in služenja. Tako bo tlakovana pot za duhovno svobodo človeštva - za svobodo, ki je trenutno le nejasna sanjska slika, a se mora in se bo materializirala, če bo vsak sposoben posameznik odigral svojo vlogo.
      Duhovna inspiracija, ki jo čutimo, prihaja od Hierarhije, katere delo je dovajati te energije človeštvu. Človeštvo je lahko torej vedno prepričano v podporo, ki jo lahko prikliče kadarkoli. Vendar pa se Hierarhija ne ukvarja z neznatnimi vsakodnevnimi problemi in dejavnostmi posameznikov - za te je zaradi svobodne volje odgovorna osebnost; Hierarhija se zanima za evolucijo človeštva kot celote, s posameznikom pa se ukvarja le, če ta služi kot koristno orodje in pomaga pri splošnem napredku. Tisti, ki pokaže pripravljenost in je usposobljen za altruistično služenje, se lahko zanese na to, da bo takoj uporabljen za skupno dobro, saj so primerni kanali za prevajanje energij Hierarhije v svet ljudi nujno potrebni.
      Današnja Hierarhija je proizvod človeške dejavnosti in aspiracij preteklih dob - z drugimi besedami rečeno, predstavlja osvobojeno človeštvo. Vsi njeni člani so osvobojena človeška bitja, ki so pretrpela vse raznolike izkušnje na svetu; živeli so, trpeli, padali in zmagovali in neštetokrat preživeli ciklični proces smrti, vstajenja in ponovnega rojstva. V bistvu je narava teh Velikih podobna naravi tistih, ki se še vedno bojujejo v telesu z vsemi skušnjavami, nagoni, užitki in težavami sveta čustev in želja; zavedajo se vseh stanj zavesti, ki so jih premagali v teku eonov in ki so jih presegli z udeležbo v življenju v fizičnih svetovih. S tem so porok človeštvu, da bo leto naposled doseglo isto. Hierarhija torej nosi emblem človeka, ki so ga posvetili očiščujoči ognji vsakodnevnega življenja - njeni člani torej poznajo življenje z vsemi njegovimi izzivi in zato izkazujejo neskončno razumevanje, potrpežljivost in simpatijo do vseh, ki še vedno hodijo po poti življenja. Vodja te skupnosti duhovnih bitij je Kristus, ki je bil dejansko prvi iz vrste na zemlji rojenih ljudi, ki je dosegel božanskost. Kristus je bil tisti, ki je za človeka utelesil veliko kozmično načelo ljubezni in ki je prvič človeku razodel naravo srca boga.
      Hierarhija z etrskih ravni že milijone let vodi usodo ljudi. Naštejmo na kratko nekatere njene funkcije:

1. Hierarhija služi kot zaščitni zid med človeštvom in prekomernim zlom, ki izhaja iz kozmičnih virov. Brez te zaščite bi bilo človeštvo že dolgo tega premagano in uničeno.

2. Hierarhija si nenehno prizadeva za dvigovanje zavesti vseh oblik in njene kasnejše učinkovite uporabe.

3. Hierarhija vodi in vpliva na potek človeških zadev tako, da navdihuje občutljive učence z ustreznimi idejami in jim omogoči potrebna razkritja. Na ta način usmerja svetovne dogodke, toda vedno z upoštevanjem človekove svobodne volje, ki jo zmeraj spoštuje.

4. Hierarhija je nadzorni vpliv, ki stoji za razvijajočimi se cikličnimi kulturami in civilizacijami, ki dajejo potrebne oblike in izkušnje razvijajočim se dušam.

5. Hierarhija deluje kot pretvornik za voljo in ljubezen boga, ki prihajata iz Šambale, ker je potrebno močne energije ublažiti, preden jih je mogoče posredovati človeštvu in nižjim kraljestvom.

6. Hierarhija je tudi dejavnik, ki ga uporablja Gospod sveta za uničevanje odvečnih ali neprimernih ciklov, civilizacij ali političnih režimov, tako da uporabi 'božji ogenj' in s tem odpre pot za boljše sisteme, ki jih zahteva razvijajoče se Življenje.

7. Hierarhija uri učence za posvečenje tako:
      a) da jih vključi v mojstrovo skupino;
      b) da jim nudi priložnosti za služenje Načrtu v skladu z njihovimi lastnostmi in
      ....okoliščinami, v katere jih je postavila usoda;
      c) da nudi učne priložnosti, ki so primerne za potrebe nekega določenega
      ....obdobja. V vsakem večjem evolucijskem ciklu so določeni vidiki človeškega
      ....razvoja deležni večje pozornost in so bolj poudarjeni.

Ta povzetek odseva le nekaj raznolikih dejavnosti, za katere je odgovorna Hierarhija in ki se, kar zadeva običajnega človeka, dogajajo neopazno, 'za kulisami'.
      Hierarhija je v resnici veliki reševalni korpus vdanih osvobojenih 'enot življenja', ki delujejo v skupini z vsem, kar živi, v vseh kraljestvih - to ima za posledico mnogo več, kot si človek lahko predstavlja, ker obstaja toliko nevidnih in neotipljivih oblik stvarstva, ki igrajo dejavno vlogo v naravi, a se jih človek sploh ne zaveda. Hierarhija v glavnem osredotoča svoje energije na vidik zavesti vseh oblik, trenutno pa poudarja razvoj človekovega mentalnega življenja in nudi posebno pozornost aspirantom in učencem, ki služijo kot kanali izražanja. Hierarhija tudi uporablja etrske miselne tokovi, tako da položi ideje in misli v 'eter' in s tem podaja hierarhične pojme tistim umom v širši javnosti, ki so za to dojemljivi. Na podoben način so vpeljani osnovni izobraževalni vplivi v ume nerazvitih množic naroda, ki sčasoma postanejo bolj inteligentna javnost.
      Sile zla nenehno prežijo za priložnostjo, da bi odvrnile človeštvo z njegove poti k svetlobi, toda Hierarhija vztrajno bdi in odvrača najhujše napade, ki bi se sicer lahko izkazali kot usodni. Po drugi strani pa je politika Hierarhije tudi v tem, da ne odvrača vseh negativnih sil, saj bi s tem oropala človeštvo priložnosti, da uporabi svobodno voljo in si pridobi izkušnje ter zgradi notranjo moč s tem, ko razvija osebno odpornost. Brez te delne zaščite bi človeštvo že davno premagale sile zla.